Функция (математика) — нұсқалар арасындағы айырмашылық

Түйіндемесі өңделмейді
(Жаңа бетте: Аны?тама. А жјне В жиындары берiлсiн. Егер А ж?не В жиындарыны? арасында?ы f с?йкестiгi бойынша А жиы...)
 
Аны?тамаАнықтама. А жјнежәне В жиындары берiлсiн. Егер А ж?нежәне В жиындарыны?жиындарының арасында?ыарасындағы f с?йкестiгiсәйкестiгi бойынша А жиыныны?жиынының ?рбiрәрбiр элементiне В жиыныны?жиынының бiр ?анағана элементi с?йкессәйкес ?ойылсақойылса, f с?йкестiгiнсәйкестiгiн А жиынынан В жиынына бейнелеу деп атаймыз. Белгiлеуi: $f: A\rightarrow B$A→B.
Егер $b\inВ$ элементi f бейнелеуi бойынша $а\inА $элементiнi?элементiнiң бейнесi болса, оны $f(a) = b$ те?дiгiтеңдiгi ар?ылыарқылы жазамыз. М?нда?ыМұндағы а элементi b элементiнi?элементiнiң f бейнелеуі бойынша ал?аш?ыалғашқы бейнесi, ал b элементi а элементiнi?элементiнiң бейнесi деп аталады. В жиыныны? ал?аш?ы бейнесі бар элементтерінен т?ратын ішкі жиынын
20

өңдеме