Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

== A—Z ==
;<span id="MS-DOS" style="font-weight: bold">MS-DOS</span> <span style="font-size:smaller;">(Microsoft Disk Operating System)</span>
: Барлық дербесДербес компьютерлерде және оларғаолармен сыйысымды құрылғыларда пайдаланылатынпайдаланылуға арналған амалдық жүйе. MS-DOS жүйесіПайдаланушы пернетеқтаданпернетақтада енгізілгентеретін деректіәмірлерді компьютер орындайіске алатынасыратын амалдарғаәрекеттерге айналдырады. MS-DOS жүйесімен өзара әрекеттесу әмір енгізужолағының арқылытерезесінде жүзеге асырылады, ал MS-DOS жүйесіне негізделгеноның бағдарламаларменбағдарламаларына әрекеттесудіқатынауды жұмыс үстеліндегі лақаптардың көмегімен жүзегеіске асыруға болады. Сондай-ақ [[#Әмір жолы терезесі|әмір жолы терезесі]];, [[#MS-DOS бағдарламасы|MS-DOS бағдарламасы]] сөздерінтерминдерін қараңыз.
 
;<span id="MS-DOS бағдарламасы" style="font-weight: bold">MS-DOS бағдарламасы</span> <span style="font-size:smaller;">(MS-DOS Program)</span>
: MS-DOS жүйесіжүйесінің арқылыбасқаруымен орындалуғаіске асырылуға арналған бағдарлама. Мұндай бағдарламалар үшін Windows жүйесіжүйесінің ұсынатынбарлық мүмкіндіктердіңмүмкіндіктерін барлығыпайдалана жұмысалмауы істей бермеуі ықтималмүмкін. Сондай-ақ [[#MS-DOS бағдарламасы|MS-DOS бағдарламасы]] ;, [[#Бағдарлама суреттеутуралы ақпарат файлы|бағдарлама суреттеутуралы ақпарат файлы]] (PIF) сөздерінтерминдерін қараңыз.
 
;<span id="URL-мекен-жайы" style="font-weight: bold">URL-мекен-жайы</span> <span style="font-size:smaller;">(Uniform Resource Locator, URL)</span>
Тіркелгісіз қатысушы