Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

 
== Т ==
<!--;<span id="Таңдау" style="font-weight: bold">Таңдау</span> <span style="font-size:smaller;">(Choice)</span>
: Бейнебеттегі мәтіннің бір бөлігін немесе деректі бөлектеу арқылы оларды көрсету. Мұның мақсаты бөлектелген деректерге қатысты белгілі бір әрекетті іске асыру болып табылады. Бөлектеу үшін жүгіргіні мәтіннің немесе деректің бас жағына орналастырып, батырманы басыңыз, содан соң жүгіргіні мәтіннің соңына дейін апарыңыз да, батырманы босатыңыз.
 
;<span id="Тапсырмалар реттегіші" style="font-weight: bold">Тапсырмалар реттегіші</span> <span style="font-size:smaller;">(Task manager)</span>
: Компьютерде орындалып жатқан бағдарламалар мен үрдістер туралы ақпарат беріп отыратын бағдарламашық. Тапсырмалар реттегішін пайдалану арқылы бағдарламалардың жұмысын бастауға және аяқтауға, үрдістерді аяқтауға және жүйенің ағымдық жүктемесі туралы ақпарат алуға болады.
-->
 
;<span id="Тапсырмалар үстелі" style="font-weight: bold">Тапсырмалар үстелі</span> <span style="font-size:smaller;">(Taskbar)</span>
: Бұл үстелде Бастау батырмасы орналасады және ол жұмыс үстелініңБейнебеттің төменгі жағында әдепкі бойынша көрініп тұрадытұратын үстел, осында «Бастау» батырмасы орналасқан. Тапсырмалар үстеліндегіүстелінің батырмалардыбатырмаларының бағдарламалардыкөмегімен ауыстыруіске үшінқосулы тұрған бағдарламаларды пайдалануғаауыстыруға болады. Сонымен қатар тапсырмалар үстелін жасырып қоюғажасыруға, жұмыс үстелінің жоғарғыүстіңгі жағынанемесе жылжытуғабүйір жақ шетіне ауыстыруға немесе оны басқа тәсілдермен баптауға болады. Сондай-ақ [[#Жұмыс үстелі|жұмыс үстелі]];, [[#Тапсырмалар үстелінің батырмасы|тапсырмалар үстелінің батырмасы]];, [[#Құлақтандырутапсырмалар аймағы|құлақтандыру аймағы]]үстелі сөздерінтерминдерін қараңыз.
 
;<span id="Терезе" style="font-weight: bold">Терезе</span> <span style="font-size:smaller;">(Window)</span>
: БағдарламаларБейнебеттің менбір үрдістердібөлігі, іскеонда асыруғабағдарламалар болатынмен бейнебетәрекеттер бөлігііске асырылады. Мысалы, бір терезеде электрондық пошта бағдарламасын бір терезеде ашыпашуға, ал екінші терезеде Интернеттен ақпаратқажетті деректерді іздеуге болады. ТерезеніТерезелерді жабуға, оның мөлшерін өзгертуге, жылжытуға, құралдар үстеліндегі батырмабатырмалар мөлшерінетүрінде дейінбарынша кішірейтуге немесе бүкіл бейнебет мөлшерінебейнебетке дейінбарынша үлкейтуге болады.
 
;<span id="Терезе тақырып аты" style="font-weight: bold">Терезе тақырып аты</span> <span style="font-size:smaller;">(Window title)</span>
: Терезенің жоғарғыаты жазылған, оның жағындағыүстіңгі көлденеңжиегін жолақтабойлай терезеніңорналасқан тақырыбыкөлбеу көрінедіжолақ. Көптеген терезелердетерезелердегі тақырып атыатының аймағында бағдарламаның белгішесі, сондай-ақ бағдарламатерезені белгішесі мен Барыншабарынша үлкейту, Барыншабарынша кішірейту және Жабужабу батырмалары орналасадыболады. Сондай-ақ [[#Барынша үлкейту|барынша үлкейту]];, [[#Барынша кішірейту|барынша кішірейту]] сөздерінтерминдерін қараңыз.
 
;<span id="ТЖТЖҚ (тұрақты жадтайтын құрылғы)" style="font-weight: bold">ТЖТЖҚ (тұрақты жадтайтын құрылғы)</span> <span style="font-size:smaller;">(Read-Only Memory, ROM)</span>
: ('''тұрақты жады''')Компьютерді Бұлжасап жартылайшығару өткізгіштіккезінде жадыдаоған өндіруорнатылған барысындабағдарламалық орнатылғаннұсқаулары кодмен пендеректері деректербар боладыжады. Тұрақты жадыдағыТЖҚ-дағы деректінұсқауларды тек оқуға болады, өзгертуге болмайды.
 
;<span id="Тұрғылықты дискі" style="font-weight: bold">Тұрғылықты дискі</span> <span style="font-size:smaller;">(Hard Disc)</span>
: Дерек жазуғажазу жәнемен сақтауға арналған құрылғы. Тұрғылықты дискі әдетте компьютердің ішінде орналасады.
 
;<span id="Тұтынғыш" style="font-weight: bold">Тұтынғыш</span> <span style="font-size:smaller;">(Client)</span>
: Сервер деп аталатын басқа компьютердегі желілік ресурстарды пайдаланатын компьютер. Сондай-ақ [[#Сервер|сервер]] сөзін қараңыз.
 
;<span id="Тізбекті порт" style="font-weight: bold">Тізбекті порт</span> <span style="font-size:smaller;">(Serial port)</span>
: Бұл ағытпа әдетте компьютердің артқы тақтасында орналасады да, басып шығарғышты жалғау үшін пайдаланылады.
: Әдетте басып шығарғыштар үшін пайдаланылатын және компьютердің артқы жағында орналасқан ағытпа.
 
;<span id="Тілқатысу терезесі" style="font-weight: bold">Тілқатысу терезесі</span> <span style="font-size:smaller;">(Dialog window, Dialog box)</span>
: Бағдарлама көрсететінкөрсетіп жәнетұратын, әмірлербелгілі менбір тапсырмалардыәмірлерді пайдаланушыныңнемесе орындайтапсырмаларды алуыорындауға үшінарналған батырмалар мен түрлібасқа да параметрлерэлементтер орналасатынорналасқан арнайы терезе.
 
;<span id="Тінтуір" style="font-weight: bold">Тінтуір</span> <span style="font-size:smaller;">(Mouse)</span>
: ЕңӘдеттегі кең тараған көрсеткікөрсеткіш құрылғы. Тінтуірдің бірнегізгі қолменқұраластары ұстауға арналған,табаны жайпақ табандыкорпус қаптамасы(бір қолмен ұсталады), үстіндеүстіңгі жағындағы бір немесе бірнеше батырмасы, түп жағында көп бағыттыбағытта бергішжылжитын құрылғысыбайқағыш құрылғы (әдетте кішкентайбұл – кішкене шар) және оны компьютерге жалғайтынжалғауға сымыарналған боладықосқыш кабель болып табылады. Тінтуірді қозғайжылжыту отырып,арқылы пайдаланушы пайдаланумонитордың бейнебеттегібейнебетіндегі жүгіргіні басқарады. Бейнебетте элементтернысанды меннемесе әмірлерәмірді таңдау үшін пайдаланушы тінтуіртінтуірдің батырмаларының бірін басып, тінтуірбірінің нұқымынүстінен жасауыбасу керек.
 
;<span id="Тінтуір көрсеткісі" style="font-weight: bold">Тінтуір көрсеткісі</span> <span style="font-size:smaller;">(Mouse cursor)</span>
: Пайдаланушы тінтуірді қозғаған кездесайын орналасқаноның жеріжылжуына өзгеретінқарай бейнебетбейнебеттегі элементіорнын өзгертіп отыратын элемент. Тінтуір көрсеткісінің орналасқан жеріне жәнеқарай, олсондай-ақ жұмысбелсенді істепбағдарламаның жатқанмүмкіндіктеріне бағдарламағақарай байланыстытінтуірдің көрсеткібатырмаларының орналасқанбірін бейнебетбасу аймағыкөрсеткі тінтуір батырмаларының бірі басылған кездеорналасқан әрекетаймақта етугебелгілі арналғанбір нысанаәрекеттің ретіндеорындалуына қызметсебеп етедіболады.
 
;<span id="Тінтуір төсемі" style="font-weight: bold">Тінтуір төсемі</span> <span style="font-size:smaller;">(Mouse pad)</span>
: ТінтуірдіТінтуірдің қозғауғаастына ыңғайлытөселетін беткі қабаты бартөсем, әдетте бұл – матамен қапталған төрт бұрышты резеңке төсем, ол (үстелдің ағаш немесе шыны бетіне қарағанда тінтуірментінтуір табанының жақсырақ ұстасуын қамтамасыз етеді).
 
;<span id="Тінтуірдің негізгі батырмасы" style="font-weight: bold">Тінтуірдің негізгі батырмасы</span> <span style="font-size:smaller;">(Primary mouse button)</span>
: БұлКөбінесе батырма көбінесе нысандардың үстіненнысандарды бір рет немесе екі нұқыпрет таңдаубасу арқылы бөлектеу немесе ашу үшін пайдаланылады.пайдаланылатын Тінтуірлербатырма. менӘдетте трекболкөптеген құрылғыларының көпшілігіндегітінтуірлердегі негізгі батырма сол жақ батырма (кейбір трекболдарда — төменгі– астыңғы батырма) болып табылады, алайда. батырмалардыңБатырмалардың қызметтерінқызметін басқару үстеліндегіүстелінің Тінтуір қалтасынанқалтасындағы тиісті құсбелгі көздерін таңдауорнату арқылы өзгертуге болады.
 
;<span id="Тінтуірдің оң жақ батырмасымен нұқу" style="font-weight: bold">Тінтуірдің оң жақ батырмасымен нұқу</span> <span style="font-size:smaller;">(Right-click)</span>
: Тінтуірді нысанның үстіне бағыттап, оның көмекші (оң жақ) батырмасын басу және босату. Тінтуірдің оң жақ батырмасымен нұқу арқылы ашылатын мәтінмәндік мәзірде пайдалы әмірлер болады, олардың мәні қандай нысанды нұқығаныңызға қарай өзгеріп отырады.
{{top}}
 
Тіркелгісіз қатысушы