Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

== Ф ==
;<span id="Файл" style="font-weight: bold">Файл</span> <span style="font-size:smaller;">(File)</span>
: Файл дереккомпьютерге сақтаудыңбір негізгідерек бірлігіжиынын болыпекіншісінен табылады,айыруға олмүмкіндік компьютердіңберетін бірсақтау дерекбірлігі жинағынболып екіншісінен айыруына мүмкіндік бередітабылады. Мәтін жазылғанмен немесе суретісуреттері бар кез келген қағаз құжат сияқты, файл дерекда деректер жинағыжиыны болып табылады, ондағыбұл деректі бөліпдеректерді алуға, өзгертуге, жоюға, сақтауға я болмасанемесе басып шығарғыш немесе электрондық пошта бағдарламасы сияқты шығару құрылғысына жіберуге болады. ФайлдардыңФайлдың ішінде бағдарлама,бағдарлама бағдарламада қолданылатынпайдаланатын деректер немесе пайдаланушы жасаған құжат болуы мүмкін.
 
;<span id="Файл атауының кеңейтімі" style="font-weight: bold">Файл атауының кеңейтімі</span> <span style="font-size:smaller;">(File name extension)</span>
: Windows жүйесіндежүйесіндегі файлфайлдардың атауларыныңатаулары әрқашан да үш әріптіәріптен кеңейтімітұратын кеңейтіммен боладыаяқталады. КеңейтімдерКеңейтім файл атауындағы нүктеден кейін келеді де, файлда сақтаулысақталатын деректердерек түрін білдіредікөрсетеді. Мысалы, файлдың Example.txt деген файл атауындағы кеңейтім ''.txt'' әріптері болады. Бұл кеңейтімкеңейтімі осыбұл файлдың мәтіндік файл екенін көрсетеді. Файлды сақтаусақтаған кезіндекезде кеңейтімді көрсетуқосып міндеттіжатудың емес.қажеті Бағдарламажоқ кеңейтімді— бағдарлама мұны өздіктік өздігінентүрде қосадыжасайды.
 
;<span id="Файл түрі" style="font-weight: bold">Файл түрі</span> <span style="font-size:smaller;">(File type)</span>
: Файл сипаттамасыныңсипаттамаларының белгісіайқындамасы. Файл түрі осы файлды ашу үшін пайдаланылатын бағдарламаны, айқындайды (мысалы, Microsoft Word бағдарламасын айқындайды). Файл түрлері файл атауының кеңейтіміменкеңейтімдерімен сәйкес келедібайланыстырылған. Мысалы, .txt немесе .log деген кеңейтімікеңейтімдері бар файлдардың түрі «мәтіндікМәтіндік құжат» боладыболып да,табылады және оларды кезблокнот келгеннемесе мәтінWordPad өңдегішті(бұл пайдаланубағдарламаларды арқылы«Бастау» мәзірінің «Қалыпталған» қалтасынан ашуға болады) сияқты кез келген мәтіндік өңдегіштен ашыла алады.
 
;<span id="Фрагментациялау" style="font-weight: bold">Фрагментациялау</span> <span style="font-size:smaller;">(Fragmentation)</span>
: БірФайлды файл бөліктерініңтұрғылықты дискінің әр түрліжерінде аймақтарындасақталатын таратылуыбірнеше бөлікке бөлу. ФрагментациялауФрагментация дискідегі файлдардыфайлдар жоюдыңжойылған немесежәне үстеудіңжаңа нәтижесіндефайлдар үстелген кезде орын алады. Соның нәтижесінде дискіге қатынасуқатынау жылдамдығы баяулайды жәнеда, соның салдарынан дискілік амалдардыңоперацияларды орындаудың орындалужалпы жылдамдығы азаядытөмендейді. Бұл мәселеніқиындықты шешу үшін дискі«Дискіні дефрагментациялау» бағдарламасы әзірленген (ол «Бастау» мәзірінің «Қалыпталған» қалтасындағы «Жүйелік құралықұралдар» жасапқалтасында шығарылғанорналасқан).
{{top}}
 
Тіркелгісіз қатысушы