Су буының энтальпиясы.

Су буының энтальпиясы.

P=const кезінде, будың пайда болу процессіне қолданылатын теңдеу dq=di-vdp. dp=0 және dq=di кезіндегі шама:

q = і21 (7.4)

P=const кезінде, жылулықтың меншікті мөлшері болып, есептеледі.

Будың пайда болуы, соңғы және бастапқы жағдайы аралығының энтальпия айырмасына тең. Қайнаушы сүйықтықтың меншікті энтальпиясы і, құрғақ қаныққан будың энтальпиясы і және қатты қыздырылған будың энтальпиясы і, қысымға байланысты, әр қайсысына сәйкес, кестеде, құрғақ қаныққаны үшін және қатты қыздырылғаны үшін беріледі.

(7.4) теңдеуге байланысты меншікті жылулық, P=const кезіндегі, қайнаған судың құрғақ қаныққан буға айналуына жұмсалуын немесе меншікті жылулықтың булануы деп аталуының, айырмасына тең: r = i"-i' (7.5) ал қаныққан құрғақ будың меншікті энтальпиясын: і" = і'+ r (7.6)

Жылулықтың меншікті булануының шамасы r, құрғақ қаныққан бу үшін, қысымына байланысты (немесе қанығу температурасы tн) кестеде келтірілген. Ылғалды қаныққан будың құрғақтық дәрежесінің х<1 меншікті энтальпиясын анықтауын мына формуламен:

iх = (1-x) t + хі"= і'+ rх, (7.7)

мұндағы хr - жылулықтың P=const кезіндегі, қайнаған судың ылғалды қаныққан буының, құрғақтық дәрежесіндегі - х жұмсалуы.[1]

ДереккөздерӨңдеу

  1. Кабашев Р.А. ж. б. Жылу техникасы: Оқулық/ Р.А. Кабашев, А.К. Кадырбаев, A.M. Кекилбаев. -Алматы: «Бастау» баспаханасы, 2008. - 425 б. Суреттері 140 сурет. Библиографиялы тізімі 17. ISBN 9965-814-30-9