Шығыс Көкарна мұнай кен орны

Шығыс Көкарна мұнай кен орныКаспий маңы ойысының оңтүстік-шығыс ернеуі маңы белдеміндегі мұнай кен орны. Атырау қаласынан оңтүстік-шығыста 150 км жерде орналасқан. Кен орны 1979 жылы ашылды, сол жылы басталған барлау бұрғылауы 1986 жылы аяқталған.

Геологиялық құрылымы өңдеу

Кенорын қос қанатты тұз күмбезді құрылымнан орын алған. Кенорынның өнімді қимасында белінген 3 мұнайлы горизонттың біреуі ортаңғы юрада, екеуі триаста. Ортаңғы юра горизонтының жатыс тереңдігі 2263 м, триастағы горизонттардың бұл көрсеткіші 2346-2603 м.

Жатыс сипаты өңдеу

Жатындар қойнауқаттық, тектоникалық тұрғыдан қалқаланған. Ортаңғы юра горизонтының биіктігі 28 м, триас горизонттардың бұл көрсеткіштері 20 және 36 м. Су-мұнай жапсары -2317 және 2664 м белгілерде. Өнімді қатқабаттың қимасы терригендік таужыныстардан құралған. Жинауыштарының ашық кеуектілігі 16-19%, өтімділігі 0,017-0,43 мкм2, мұнайға қаныққан қалыңдық 6,3, 6,9 және 2,8 м, қанығу коэффициенттері 0,54-0,6 аралығын қамтиды. Мұнайдың алғашқы шығымдары ортаңғы юра горизонтында 154,3 м/тәу (7 мм-лік штуцерде), триас жатындарында 115 м3/тәу (5 мм-лік штуцерде) болды. Газдық фактор 29,6 м33. Бастапқы қойнауқаттық қысым 25-29,4 МПа, температура 71-84°С.

Құрамы өңдеу

Мұнайдың тығыздығы 844 кг/м3. Мұнайлары аз күкіртті (0,47%), парафинді (2,4%), шайырлы (6,4%), асфальтенді (1,4%). Газ құрамы: метан -47,25%, этан -6,74%, пропан -9,29%, изобутан -2,27%, н-бутан -7,09% т.б. Жатындардың жұмыс режимі суарынды. Хлоркальцийлі қойнауқаттық суларының тығыздығы 1139-1156 кг/м3, минералдылыгы 24,6-25,1 г/л. Кен орнында 1986 жылдан бері жұмыс доғарылған болатын, алайда онда "ҚазМұнайГаз-Тельф" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2001 жылдан бастап жобалық игерім жұмыстарын бастады.[1]

Дереккөздер өңдеу

  1. Қазақстанның мұнай энциклопедиясы. 2 томдық - Алматы: "Мұнайшы" Қоғамдық қоры, 2005. ISBN 9965-9765-1-1