Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

;<span id="Пайдаланушы" style="font-weight: bold">Пайдаланушы</span> <span style="font-size:smaller;">(User)</span>
: Компьютерді пайдаланатын адам.
 
;<span id="ПайдаланушыныңПайдаланушы атыатауы" style="font-weight: bold">ПайдаланушыныңПайдаланушы атыатауы</span> <span style="font-size:smaller;">(User nameUsername)</span>
: Windows жүйесінде пайдаланушы тіркелгісін айқындайтын бірегей атау. Тіркелгінің пайдаланушы атауы басқа топтық пайдаланушылар атауларының және оның өз үйшігінің немесе жұмыс тобының шеңберіндегі пайдаланушы атауларының арасында бірегей болуға тиіс.
 
;<span id="ПайдаланушыныңПайдаланушы құпия сөзі" style="font-weight: bold">ПайдаланушыныңПайдаланушы құпия сөзі</span> <span style="font-size:smaller;">(User password)</span>
: Әр пайдаланушы тіркелгісінде сақталатын құпия сөз. Әр пайдаланушының әдетте бірегей құпия сөзі болады, және ол құпия сөзін жүйеге кірген кезде немесе серверге қатынасқанқатынаған кезде сол құпия сөз енгізілугетеруге тиіс. Сондай-ақ [[#Құпия сөз|құпия сөз]]; [[#Пайдаланушы тіркелгісі|пайдаланушы тіркелгісі]] сөздерін қараңыз.
 
;<span id="Пайдаланушы профайлы" style="font-weight: bold">Пайдаланушы профайлы</span> <span style="font-size:smaller;">(User profile)</span>
: БұлБелгілі файлдабір жұмыспайдаланушы үстеліүшін менжұмыс бағдарламашықтардыңүстелінің параметрлері сияқты, жекетұрақты пайдаланушығажелілік арналғанқосылымдар баптаужәне туралықолданбалық мәліметпараметрлер сақталадысияқты ішқұрылымдық ақпарат жазылған файл. Әр пайдаланушының жекебапталымдары параметрлері пайдаланушыныңпайдаланушы профайлында сақталады да, Windowsол жүйесіWindows оныжүйесінде пайдаланушы жүйеге кірген кездесайын жұмыс үстелін баптауішқұрылымдау үшін пайдаланадықолданылады.
 
;<span id="Пайдаланушы тіркелгісі" style="font-weight: bold">Пайдаланушы тіркелгісі</span> <span style="font-size:smaller;">(User account)</span>
: Windows жүйесіндегіжүйесін пайдаланушыны айқындайтын барлық мәліметтіақпарат қамтитынжазылған жазба. Оған жүйегепайдаланушының кіруатауы үшінмен талапоның етілетінжүйеге пайдаланушыныңкіруі атыүшін менқажетті құпия сөзісөз кіреді.
 
;<span id="Пайдаланушының аты" style="font-weight: bold">Пайдаланушының аты</span> <span style="font-size:smaller;">(User name)</span>
: Windows жүйесіндегі пайдаланушының тіркелгісін айқындайтын бірегей жазба. Тіркелгіде айқындалған пайдаланушының аты топтағы қандай да бір басқа атпен немесе сол үйшіктегі не жұмыс тобындағы пайдаланушы атауымен сәйкес келмеуге тиіс.
 
;<span id="Пайдаланушының құпия сөзі" style="font-weight: bold">Пайдаланушының құпия сөзі</span> <span style="font-size:smaller;">(User password)</span>
: Әр пайдаланушы тіркелгісінде сақталатын құпия сөз. Әр пайдаланушының бірегей құпия сөзі болады, және жүйеге кірген кезде немесе серверге қатынасқан кезде сол құпия сөз енгізілуге тиіс. Сондай-ақ [[#Құпия сөз|құпия сөз]]; [[#Пайдаланушы тіркелгісі|пайдаланушы тіркелгісі]] сөздерін қараңыз.
 
;<span id="Пайдаланушының сызбалық интерфейсі" style="font-weight: bold">Пайдаланушының сызбалық интерфейсі</span> <span style="font-size:smaller;">(Graphical User Interface, GUI)</span>
: ('''GUI''')Бағдарламаларға, Компьютердіңфайлдар көрнекімен ортасы,басқа олда бағдарламаларды,элементтерге файлдаркомпьютер менбейнебетіндегі параметрлердікішкене бейнебеттегібелгішелер шағынсәйкес кескіндердіңкелетін көмегіменкөрнекі компьютерлік көрсетедіорта. ОныңСызбалық интерфейс элементтері белгішелер, мәзірлер және тілқатысу терезелері болып табылады. Бұл параметрлердіэлементтерді таңдау және белсенді ету оларды тінтуірмен меңзеп, үстінен нұқу арқылытінтуірдің немесе пернетақтаның көмегімен іскежүзеге асырылады. Шарлау элементтерінің көпшілігі (мысалы, жылжыту жолағы сияқты) барлық бағдарламаларда бірдей жолмен жұмыс істейді.
Шарлау нысандарының көпшілігі (мысалы, айналдыру жолақтары) барлық бағдарламаларда бірдей жолмен әрекет етеді.
 
;<span id="Перифериялық құрылғы" style="font-weight: bold">Перифериялық құрылғы</span> <span style="font-size:smaller;">(?)</span>
: Компьютерге жалғанған және оның процессоры арқылы басқарылатын құрылғы (мысалы, дискілік жинақтағыш, басып шығарғыш, модем немесе тәрте). Сондай-ақ құрылғы терминін қараңыз.
 
;<span id="Пернетақта жаймасы" style="font-weight: bold">Пернетақта жаймасы</span> <span style="font-size:smaller;">(Keyboard layout)</span>
: Түрлі алфавиттердің белгілер мен таңбаларының пернетақта пернелеріне сәйкес келуі. Бейнебетте пайда болатын белгінің қандай болуы тек басылған пернеге ғана емес, сонымен қатар қолданыстағы пернетақта жаймасына да байланысты.
: Түрлі тілдерде пайдаланылатын таңбалар мен нышандардың орналасуы. Пернетақтадағы пернелер басылғанда бейнебетте қандай таңба шығатыны пернетақта жаймасына байланысты болады. Басқару үстеліндегі «Аймақ және тіл параметрлері» құраласында басқа тіл таңдалған кезде пернетақта үшін тағайындалған жайма өзгереді.
 
;<span id="Пернетақта тілі" style="font-weight: bold">Пернетақта тілі</span> <span style="font-size:smaller;">(Keyboard language)</span>
: Мәтін тергентеру кездеүшін қолданылатынпайдаланылатын тіл. Windows жүйесінеплатформасына арналған кейбір бағдарламалар бұлғана осы параметрді таниды. Жаңа пернетақта тілі үстелген жағдайдакезде осы тілге арналған пернетақта жаймасы да үстеледі.
 
;<span id="Порт" style="font-weight: bold">Порт</span> <span style="font-size:smaller;">(Port)</span>
: Компьютерден және компьютерге дерек беретін құрылғыларды жалғауға арналған ағытпа. Мысалы, басып шығарғыштар әдетте қатарлас (LPT) порттарға, ал модемдер тізбекті (COM) порттарға жалғанады. Сонымен қатар тізбекті портты (негізінен дерек беруге арналған), сондай-ақ перифериялық құрылғылар үшін пайдаланылатын USB портын да айта кету керек. USB порты әдетте компьютердің алдыңғы немесе артқы жағында, тізбекті немесе қатарлас порттың жанында орналасады.
: Компьютерді басып шығарғыш, тінтуір, пернетақта, монитор сияқты құрылғыларға немесе желіге кабельдердің көмегімен жалғауға арналған ағытпа (әдетте компьютердің арт жағында болады). Әдетте портқа жекелеген мақсаттарда пайдаланылатын ағытпалардың бөлек түрі сәйкес келеді. Мысалы, тізбекті дерек порты, пернетақта және жоғары жылдамдықты желі порты үшін түрлі ағытпалар қолданылады.
{{top}}
 
Тіркелгісіз қатысушы