Асиндетон (грек.asyndeton жалғаулықсыз) - жалғаулықсыз байланысу. Бұған жалғаулықсыз байланысатын құрмалас сөйлемдердің предикативті сыңарлары, бірыңғай мүшелі сөйлемдер жатады. Сөздер, сөйлемдер жалғаулықсыз байланысқан жағдайда оның қызметін интонация атқарады. Мысалы: Келген екенсің - орныңды біл. Айттым - бітті. Қорықпаймын енді мен Аңыздан, желден, бораннан (Т.Жароков).