Квадраттық орташалар

Квадраттық орта шама – берілген сандары квадраттарының арифметикалық орта шамасының квадрат түбіріне тең сан (s):

.

Бұл шама келесі орташалар теңсіздігіне бағынады: