Ли-Эрбар-Эдмистердің күй теңдеуі

Ли - Эрбар - Эдмистердің күй теңдеуі - Ли (B.-I. Lee), Эрбар (J. H. Erbar) және Эдмистер (W. C. Edmister) атты ағылшын ғалымдары 1972 жылы анықтап, жариялаған көмірсулардан тұратын жүйелердің үшпараметрлі күй теңдеуі. Бұл теңдеу көмірсулардан тұратын жүйенің энтальпиясы мен фазалық тепе-теңдік тұрақтылар анықтау үшін қолданылады. Теңдеу алғашқы рет 1971 жылы Ли мен Эдмистердің зерттеулері нәтижесінде алынған, кейінірек оны Эрбар дамытып, нақтылаған. Сонымен, Ли - Эрбар - Эдмистердің күй теңдеуі былайша жазылады:

Бұл жерде:

  • - қысым, Па;
  • - абсолют температура, К;
  • - молярлық көлем, м3/моль;
  • - универсал газ тұрақтысы, Дж/(моль*К);
  • - сыни межелдегі температура, К;
  • - сыни межелдегі қысым, Па;
  • - келтірілген температура, К;
  • - Питцердің ацентрикалық факторы

ДереккөздерӨңдеу

  • Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие / Ағылш. аудару под ред. Б. И. Соколова. — 3-е изд. — Л.: Химия, 1982. — 592 с.
  • Уэйлес С. Фазовые равновесия в химической технологии: В 2-х ч. Ч. 1. — М.: Мир, 1989. — 304 с. — ISBN 5-03-001106-4..