Секанс [латынша secans, мұнда — қиюшы (түзу)] — 1) тригонометриялық функциялардың бірі; белгіленуі: sec. 2) Тік бұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының секансы деп гипотенузаның осы бұрышқа іргелес жатқан катетке қатынасын айтады.