Қызылтас сөздері төмендегідеймағыналар білдіруі ммүкін: