Айрықша пікір

Айрықша пікір, құқық саласында соттың үкімі, шешімі, ұйғарымы, қаулысы шығарылуға тиіс жекелеген мәселелер бойынша судьялардың көпшілік дауысымен қабылданған шешіміне келіспейтін жеке судьяның пікірі. Мұндай пікір кеңесу бөлмесінде жазбаша түрде баяндалады. Айрықша пікір төрағалық етушіге тапсырылады және ол жабық конвертке салынып, іс материалдарына қоса тігіледі. Аппеляциялық, кассациялық соттар немесе қадағалау соты айрықша пікірмен тиісті сатыда істі қарау барысында танысуға құқылы. Судьяның айрықша пікірі бар екендігі іске қатысушыларға хабарланбайды, сот мәжілісі залында жария етілмейді. Айрықша пікір иелену құқының өзі әділсотты жүзеге асырудың конституциялық принципінің — судьялардың заң алдында теңдігінің әрі бір-біріне тәуелсіздігінің айқын көрінісі болып табылады.

Сілтемелер өңдеу