Квази... (лат. quasісекілді, сияқты) – күрделі сөздің “секілді”, “алдамшы”, “жалған”, “жорамал”, “жуық”тәрізді мәні бар алдыңғы бөлігі. Негізінен, ғылыми ұғымдарға қатысты қолданылады. Мысалы, квазибөлшектер, квазиоптика, т.б.

Дереккөздер:Өңдеу