Пинин (Pinyin, Hanyu Pinyin) — қытай тілінде пайдаланылатын латындандырылған дыбыстаңба жүйесі.

Тарихы

өңдеу

Пинин кестесі

өңдеу

Тік жақшаларда пінин қазақ жазуымен бейнеленеді.

Аяқтау-
ыштар
Бастауыштар Аяқтау-
ыштар
(дара) b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
a
то-
бы
-i zhi
[џи]
chi
[чи]
shi
[ши]
ri
[ржи]
zi
[ѕи]
ci
[ци]
si
[си]
-i a
то-
бы
a a
[а]
ba
[ба]
pa
[па]
ma
[ма]
fa
[фа]
da
[да]
ta
[та]
na
[на]
la
[ла]
ga
[га]
ka
[ка]
ha
[ха]
zha
[џа]
cha
[ча]
sha
[ша]
za
[ѕа]
ca
[ца]
sa
[са]
a
o o
[о]
bo
[бо]
po
[по]
mo
[мо]
fo
[фо]
lo
[лө]
o
e e
[ы]
me
[мы]
de
[ды]
te
[ты]
ne
[ны]
le
[лы]
ge
[гы]
ke
[кы]
he
[хы]
zhe
[џы]
che
[чы]
she
[шы]
re
[ржы]
ze
[ѕы]
ce
[цы]
se
[сы]
e
ê ê
[е]
ê
ai ai
[ай]
bai
[бай]
pai
[пай]
mai
[май]
dai
[дай]
tai
[тай]
nai
[най]
lai
[лай]
gai
[гай]
kai
[кай]
hai
[хай]
zhai
[џай]
chai
[чай]
shai
[шай]
zai
[ѕай]
cai
[цай]
sai
[сай]
ai
ei ei
[ей]
bei
[бей]
pei
[пей]
mei
[мей]
fei
[фей]
dei
[дей]
nei
[ней]
lei
[лей]
gei
[гей]
kei
[кей]
hei
[хей]
zhei
[џей]
shei
[шей]
zei
[ѕей]
ei
ao ao
[ау]
bao
[бау]
pao
[пау]
mao
[мау]
dao
[дау]
tao
[тау]
nao
[нау]
lao
[лау]
gao
[гаў]
kao
[каў]
hao
[хаў]
zhao
[џау]
chao
[чау]
shao
[шау]
rao
[ржау]
zao
[ѕау]
cao
[цау]
sao
[сау]
ao
ou ou
[оу]
pou
[поу]
mou
[моу]
fou
[фоу]
dou
[доу]
tou
[тоу]
nou
[ноу]
lou
[лоу]
gou
[гоў]
kou
[коў]
hou
[хоў]
zhou
[џоу]
chou
[чоу]
shou
[шоу]
rou
[ржоу]
zou
[ѕоу]
cou
[цоу]
sou
[соу]
ou
an an
[ан]
ban
[бан]
pan
[пан]
man
[ман]
fan
[фан]
dan
[дан]
tan
[тан]
nan
[нан]
lan
[лан]
gan
[ган]
kan
[кан]
han
[хан]
zhan
[џан]
chan
[чан]
shan
[шан]
ran
[ржан]
zan
[ѕан]
can
[цан]
san
[сан]
an
en en
[ын]
ben
[бын]
pen
[пын]
men
[мын]
fen
[фын]
nen
[нын]
gen
[гын]
ken
[кын]
hen
[хын]
zhen
[џен]
chen
[чен]
shen
[шен]
ren
[ржен]
zen
[ѕын]
cen
[цын]
sen
[сын]
en
ang ang
[аң]
bang
[баң]
pang
[паң]
mang
[маң]
fang
[фаң]
dang
[даң]
tang
[таң]
nang
[наң]
lang
[лаң]
gang
[гаң]
kang
[каң]
hang
[хаң]
zhang
[џаң]
chang
[чаң]
shang
[шаң]
rang
[ржаң]
zang
[ѕаң]
cang
[цаң]
sang
[саң]
ang
eng eng
[ың]
beng
[бың]
peng
[пың]
meng
[мың]
feng
[фың]
deng
[дың]
teng
[тың]
neng
[ның]
leng
[лың]
geng
[гың]
keng
[кың]
heng
[хың]
zheng
[џың]
cheng
[чың]
sheng
[шың]
reng
[ржың]
zeng
[ѕың]
ceng
[цың]
seng
[сың]
eng
er er
[ар]
er
i
то-
бы
i yi
[и]
bi
[бі]
pi
[пі]
mi
[мі]
di
[ді]
ti
[ті]
ni
[ні]
li
[лі]
ji
[ѓі]
qi
[ќі]
xi
[ші]
i i
то-
бы
ia ya
[я]
lia
[лія]
jia
[ѓія]
qia
[ќія]
xia
[шія]
ia
io yo йо io
ie ye
[е]
bie
[біе]
pie
[піе]
mie
[міе]
die
[діе]
tie
[тіе]
nie
[ніе]
lie
[ліе]
jie
[ѓіе]
qie
[ќіе]
xie
[шіе]
ie
iao yao
[яу]
biao
[біяу]
piao
[піяу]
miao
[міяу]
diao
[діяу]
tiao
[тіяу]
niao
[ніяу]
liao
[ліяу]
jiao
[ѓіяу]
qiao
[ќіяу]
xiao
[шіяу]
iao
iu you
[йоу]
miu
[миоу]
diu
[диоу]
niu
[ниоу]
liu
[лиоу]
jiu
[ѓиоу]
qiu
[ќиоу]
xiu
[шиоу]
iu
ian yan
[ян]
bian
[біян]
pian
[піян]
mian
[міян]
dian
[діян]
tian
[тіян]
nian
[ніян]
lian
[ліян]
jian
[ѓіян]
qian
[ќіян]
xian
[шіян]
ian
in yin
[ин]
bin
[бін]
pin
[пін]
min
[мін]
nin
[нің]
lin
[лін]
jin
[ѓін]
qin
[ќін]
xin
[шін]
in
iang yang
[яң]
niang
[ніяң]
liang
[ліяң]
jiang
[ѓіяң]
qiang
[ќіяң]
xiang
[шіяң]
iang
ing ying
[иң]
bing
[бің]
ping
[пің]
ming
[мің]
ding
[дің]
ting
[тің]
ning
[нің]
ling
[лің]
jing
[ѓің]
qing
[ќің]
xing
[шің]
ing
u
то-
бы
u wu
[у]
bu
[бұ]
pu
[пұ]
mu
[мұ]
fu
[фұ]
du
[дұ]
tu
[тұ]
nu
[нұ]
lu
[лұ]
gu
[гұ]
ku
[кұ]
hu
[хұ]
zhu
[џұ]
chu
[чұ]
shu
[шұ]
ru
[ржұ]
zu
[ѕұ]
cu
[цұ]
su
[сұ]
u u
то-
бы
ua wa
[уа]
gua
[гўа]
kua
[кўа]
hua
[хўа]
zhua
[џуа]
chua
[чуа]
shua
[шуа]
ua
uo wo
[о]
duo
[до]
tuo
[то]
nuo
[но]
luo
[ло]
guo
[го]
kuo
[ко]
huo
[хо]
zhuo
[џо]
chuo
[чо]
shuo
[шо]
ruo
[ржо]
zuo
[ѕо]
cuo
[цо]
suo
[со]
uo
uai wai
[уай]
guai
[гўай]
kuai
[кўай]
huai
[хўай]
zhuai
[џуай]
chuai
[чуай]
shuai
[шуай]
uai
ui wei
[уей]
dui
[дуей]
tui
[туей]
gui
[гўей]
kui
[кўей]
hui
[хўей]
zhui
[џуей]
chui
[чуей]
shui
[шуей]
rui
[ржуей]
zui
[ѕуей]
cui
[цуей]
sui
[суей]
ui
uan wan
[уан]
duan
[дуан]
tuan
[туан]
nuan
[нуан]
luan
[луан]
guan
[гўан]
kuan
[кўан]
huan
[хўан]
zhuan
[џуан]
chuan
[чуан]
shuan
[шуан]
ruan
[ржуан]
zuan
[ѕуан]
cuan
[цуан]
suan
[суан]
uan
un wen
[ун]
dun
[дун]
tun
[тун]
lun
[лун]
gun
[гун]
kun
[кун]
hun
[хун]
zhun
[џун]
chun
[чун]
shun
[шун]
run
[ржун]
zun
[ѕун]
cun
[цун]
sun
[сун]
un
uang wang
[уаң]
guang
[гўаң]
kuang
[кўаң]
huang
[хўаң]
zhuang
[џуаң]
chuang
[чуаң]
shuang
[шуаң]
uang
ong weng
[уң]
dong
[дуң]
tong
[туң]
nong
[нуң]
long
[луң]
gong
[гуң]
kong
[куң]
hong
[хуң]
zhong
[џуң]
chong
[чуң]
rong
[ржуң]
zong
[ѕуң]
cong
[цуң]
song
[суң]
ong
ü
то-
бы
ü yu
[ю]

[нү]

[лү]
ju
[ѓү]
qu
[ќү]
xu
[шү]
ü ü
то-
бы
ue yue
[юе]
nue
[нүе]
lue
[лүе]
jue
[ѓүе]
que
[ќүе]
xue
[шүе]
ue
üan yuan
[юен]
juan
[ѓүен]
quan
[ќүен]
xuan
[шүен]
üan
ün yun
[үн]
jun
[ѓүн]
qun
[ќүн]
xun
[шүн]
ün
iong yong
[юң]
jiong
[ѓіюң]
qiong
[ќіюң]
xiong
[шіюң]
iong
Аяқтау-
ыштар
(дара) b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s Аяқтау-
ыштар
Бастауыштар
Түстердің шартты белгілері:
"тұрақты" бастауыш не аяқтауыш

Аяқтауыш a тобында, не мыналардың тікелей қисындасуы:

  • i+a тобындағы аяқтауыш
  • u+a тобындағы аяқтауыш
  • ü+a тобындағы аяқтауыш
i, u, ü топтарындағы аяқтауыш мыналардың түрлендірген қисындасуы:
  • i+a тобындағы аяқтауыш
  • u+a тобындағы аяқтауыш
  • ü+a тобындағы аяқтауыш
буын - бастауыш пен аяқтауыш тікелей кисындасуы

(немесе бұл беттің үстінде құрылымы бейнеленген бастауышсыз (дара) буындар ережелеріне ереді)

буын - түрлендірген бастауыш пен аяқтауыш қисындасуы

Қолдануы

өңдеу

Бастауыштар

өңдеу

Аяқтауыштар

өңдеу

Емлесі

өңдеу

Түсірінділер

өңдеу

Тағы қараңыз

өңдеу

Сыртқы сілтемелер

өңдеу