Шыншылдық

Шыншылдық — құнды адами қасиет, шындықты айту, алдамау, растау қабылеті.