Enter немесе енгізу пернесі  ↵ Enter  — тапсырманы құптауға және орындауға, ал мәтінде жаңа жолға көшуге арналған перне.

Пернетақтаның сандық бөлігінде тағы бір енгізу пернесі болады.